Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Det finns många ekonomiska fördelar med att förbättra jämställdheten mellan könen. Det skulle till exempel skapas fler arbetstillfällen. Dessutom skulle BNP per capita öka, och samhället skulle kunna anpassa sig bättre till utmaningarna gällande en allt större del äldre bland befolkningen. Det är resultatet av en studie från European Institute for Gender Equality (EIGE).

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de grundläggande värdena i EU. Det handlar om rättvisa. Men det är även en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Alltför länge har ojämlikheter mellan könen begränsat kvinnors ekonomiska möjligheter.

Studien visar även att om det skedde förbättringar inom jämställdhet skulle medlemsländerna i EU generera upp till 10,5 miljoner ytterligare arbetstillfällen fram till 2050. Bruttonationalprodukten per capita skulle också påverkas positivt, och skulle kunna öka med nästan 10% år 2050. Hur stor ökningen skulle kunna bli varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. De länder som har mer utrymme att förbättra sin nuvarande nivå av jämställdhet har alltså mycket att vinna.

Möjlighet att styra över sina liv

Små lån har genom tiderna gett fattiga kvinnor över hela världen en möjlighet att förändra sina liv. De kan utbilda sig, investera i något och starta eller driva småföretag. Det är saker som ökar deras ekonomiska oberoende, och ge fördelar i flera generationer. Det gäller inte bara i utvecklingsländer, utan även här i Sverige. Ett lån genom en låneförmedlare som Sambla AB kan ge kvinnor en möjlighet att förverkliga sina drömmar och ta sina projekt till nästa nivå.

Det kan resultera i att kvinnor kan få en större möjlighet att styra över sina egna liv och bli mindre beroende av andra. De kan börja planera för framtiden istället för att leva från dag till dag. Kvinnors ekonomiska framsteg är centralt för att förverkliga kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dessutom ökar det kvinnors förmåga att kunna delta likvärdigt som män på befintliga marknader.

När fler kvinnor arbetar växer ekonomin. Det ökar produktiviteten, den ekonomiska diversifieringen och jämställdheten i inkomst. Att öka kvinnors och flickors utbildningsnivå bidrar kraftigt till kvinnors ekonomiska tillväxt. Det är dessutom avgörande för deras hälsa och välbefinnande, liksom deras möjligheter att generera en inkomst och att delta på arbetsmarknaden. Ökad utbildningsnivå står faktiskt för hela 50 procent av den ekonomiska tillväxten i OECD-länder under de senaste 50 åren.

Könsskillnader som påverkar kvinnors ekonomi

Könsskillnader i lagar påverkar tyvärr både ekonomin i länder världen över. Globalt sett är mer än 2.7 miljarder kvinnor begränsade enligt lag från att ha möjlighet att välja samma jobb som män. Av 189 länders ekonomier som bedömdes 2018 hade 104 fortfarande lagar som förhindrade kvinnor att arbeta i specifika jobb. 59 ekonomier hade inga lagar om sexuella trakasserier på arbetsplatser, och i 18 ekonomier kunde män med laglig rätt förhindra att deras fru arbetar.

Globalt sett arbetar 63 procent av kvinnor i åldrarna 25-54 år, jämfört med 94 procent för män. När man inkluderar yngre och äldre kvinnor är siffran ännu lägre. Dessutom är kvinnor överrepresenterade i informell och sårbar anställning, och de arbetar oproportionerligt mycket mer i hemmet. Obetalt vårdarbete är avgörande för att ekonomin ska fungera. Det uppskattas att om kvinnors obetalda arbete hemma och med barn tilldelades ett monetärt värde, skulle det utgöra mellan 10 och 39 procent av BNP. Det är alltså tydligt att ökad jämställdhet leder till en förbättrad ekonomisk situati

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Leave the field below empty!