Kategori: Jämställdhet mellan könen

Allt om jämställdhet i USA

Den 28 augusti år 1963 steg Martin Luther King Jr. på podiet och yttrade sitt “I Have a Dream”-tal, som uppskattades av såväl de hundratusentals åhörare som samlats som alla tv-tittare.

Han ville att USA skulle bli ett mer jämställt land. Men hur ser läget ut egentligen, så här cirka 60 år efter hans tal?

Onlinepublikationen Time.com skriver att läget har förbättrats, men att mer behöver göras innan USA kan bli ett jämställt land.

USA och jämställdhet inom det politiska rummet

Endast 18 % av USA:s kongressledamöter är kvinnor. Politikprofessorn Susan Welch menar att det beror på att kvinnor implicit blir skolade att inte göra karriär, samt att kvinnor indirekt ser det som en plikt att ta hand om hushållet.

Hon beskriver även att det faktum att män gärna håller varandra om ryggen som problematiskt, då det hindrar kvinnor från att göra karriär i den politiska arenan.

USA och jämställdhet på arbetet

Amerikanska kvinnor är inte lika aktiva på arbetsmarknaden i jämförelse med män. Hela 20 industrialiserade länder har en procentuellt större kvinnlig arbetskår än USA, vilket är problematiskt. Kvinnor i USA deltidsarbetar dessutom i högre utsträckning än amerikanska män.

I USA får kvinnor inte heller ersättning vid mammaledighet. Att Netflix gav kvinnor föräldrapenning från och med år 2018 betraktades som en världsnyhet, medan denna företeelse är helt normaliserad i Sverige och resten av Skandinavien.

Lönegapet i USA

Det lönegap som vittnar om att mörkhyade samt kvinnor tjänar mindre i jämförelse med vita män har minskat, men lönegapet existerar dock fortfarande. Studier har dock pekat på att kvinnor under 30 år tjänar mer än män inom samma åldersspann.

Men efter att kvinnorna fått barn uppenbarar sig ett lönegap på cirka 10 till 20 %. Ensamstående kvinnor är extra utsatta.

Exempel för löner i USA

  • En vit man tjänar i genomsnitt $60,388
  • En vit kvinna tjänar i genomsnitt $46,513
  • En latinamerikansk kvinna tjänar i genomsnitt 32,002

USA och jämställdhet inom sjukvården

Kvinnor som söker medicinsk hjälp för hjärtattack eller stroke feldiagnostiseras 33 % oftare i jämförelse med män som söker för samma symptom. Amerikanska kvinnor löper därför större risk att få en felaktig behandling, vilket i förlängningen innebär att kvinnor dör som en konsekvens av diskriminering.

Alla måste förstå varför jämställdhet är viktigt, så även USA. Den typ av diskriminering som vi exemplifierade ovan måste försvinna, anser vi.

Varför är jämställdhet viktigt?

Alla ska behandlas lika oavsett ras, hudfärg, sexuell läggning, ålder, kön samt religiös trosuppfattning. Utan jämställdhet kan inte ett fritt och öppet samhälle existera. Med jämställdhet tillkommer fördelar likt ökad produktivitet, minskad brottslighet samt en bättre levnadsstandard.

Länder som är jämställda är både mer harmoniska samt ekonomiskt lyckosamma i jämförelse med länder där jämställdhet mellan kvinnor och män inte råder. Enligt en undersökning som kartlagt den australiska ekonomin skulle landets BNP öka med 11 procent såvida alla kvinnor fick möjlighet att jobba i samma utsträckning som männen, rapporterar Cubergroup.

I länder vari jämställdhet råder får medborgarna ta del av följande fördelar.

5 anledningar till att jämställdhet är viktigt

  1. Levnadsstandarden ökar: Befolkningen känner en ökad samhörighet då alla får möjlighet att arbeta och gå i skolan, så det finns många ekonomiska fördelar med jämställdhet.
  2. Produktiviteten ökar: Människor som blir rättvist behandlade blir även mer produktiva.
  3. Självförtroendet ökar: Människor som blir bra behandlade får ett bättre självförtroende.
  4. Brottsligheten minskar: Ökad jämställdhet leder till en mer inkluderad och aktiv befolkning. En begränsad jämställdhet leder till utanförskap, och så även en ökning i brottsstatistiken.
  5. Folkhälsan förbättras: Människor som bor i ett jämställt land har lägre stress- och ångestnivåer, vilket medför att jämställda människor mår bättre och mer sällan är såväl sjuka som överviktiga.

Vilka typer av jämställdhet finns det?

Följande fyra typer existerar.

1. Politisk jämställdhet

Alla ska ha rätt att rösta samt tala fritt, oavsett kön, sexuell läggning eller trosuppfattning. Politisk jämställdhet innefattar även att vem som helst ska kunna engagera sig som politiker samt kritisera staten utan några som helst negativa konsekvenser.

Har Sverige politisk jämställdhet? Ja, menar vi.

2. Naturlig jämställdhet

Naturlig jämställdhet innebär att landets invånare har ett jämställt synsätt och därför behandlar alla lika, utan att staten eller diverse organisationer tvingar dem till det. Att uppnå naturlig jämställdhet är svårt och många länder, däribland Sverige, har lagar som verkar för jämställdhet.

Läs mer: Så fungerar jämställdheten i USA.

Har Sverige naturlig jämställdhet? Nej, menar vi.

3. Civil jämställdhet

Med civil jämställdhet menas att staten behandlar alla lika, oavsett hudfärg, kön, sexuell läggning samt trosuppfattning.

Har Sverige civil jämställdhet? Ja, menar vi.

4. Social jämställdhet

Social jämställdhet är svåruppnåelig, men samtidigt viktig för att ett land ska fungera och vara lyckosamt. Mer specifikt ska håriga män få dansa balett och åka konstskridskor utan att bli hånade, samtidigt som kvinnor ska få vara gruvarbetare eller lastbilschaufförer utan att de för den sakens skull får en sämre behandling.

Starka kvinnor och starka män vågar bryta könsnormer, vilket är ett måste för att Sverige ska bli ett jämställt land.

Har Sverige social jämställdhet? Ibland, menar vi.

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Det finns många ekonomiska fördelar med att förbättra jämställdheten mellan könen. Det skulle till exempel skapas fler arbetstillfällen. Dessutom skulle BNP per capita öka, och samhället skulle kunna anpassa sig bättre till utmaningarna gällande en allt större del äldre bland befolkningen. Det är resultatet av en studie från European Institute for Gender Equality (EIGE).

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de grundläggande värdena i EU. Det handlar om rättvisa. Men det är även en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Alltför länge har ojämlikheter mellan könen begränsat kvinnors ekonomiska möjligheter.

Studien visar även att om det skedde förbättringar inom jämställdhet skulle medlemsländerna i EU generera upp till 10,5 miljoner ytterligare arbetstillfällen fram till 2050. Bruttonationalprodukten per capita skulle också påverkas positivt, och skulle kunna öka med nästan 10% år 2050. Hur stor ökningen skulle kunna bli varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. De länder som har mer utrymme att förbättra sin nuvarande nivå av jämställdhet har alltså mycket att vinna.

Möjlighet att styra över sina liv

Små lån har genom tiderna gett fattiga kvinnor över hela världen en möjlighet att förändra sina liv. De kan utbilda sig, investera i något och starta eller driva småföretag. Det är saker som ökar deras ekonomiska oberoende, och ge fördelar i flera generationer. Det gäller inte bara i utvecklingsländer, utan även här i Sverige. Ett lån genom en låneförmedlare som Sambla AB kan ge kvinnor en möjlighet att förverkliga sina drömmar och ta sina projekt till nästa nivå.

Det kan resultera i att kvinnor kan få en större möjlighet att styra över sina egna liv och bli mindre beroende av andra. De kan börja planera för framtiden istället för att leva från dag till dag. Kvinnors ekonomiska framsteg är centralt för att förverkliga kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dessutom ökar det kvinnors förmåga att kunna delta likvärdigt som män på befintliga marknader.

När fler kvinnor arbetar växer ekonomin. Det ökar produktiviteten, den ekonomiska diversifieringen och jämställdheten i inkomst. Att öka kvinnors och flickors utbildningsnivå bidrar kraftigt till kvinnors ekonomiska tillväxt. Det är dessutom avgörande för deras hälsa och välbefinnande, liksom deras möjligheter att generera en inkomst och att delta på arbetsmarknaden. Ökad utbildningsnivå står faktiskt för hela 50 procent av den ekonomiska tillväxten i OECD-länder under de senaste 50 åren.

Könsskillnader som påverkar kvinnors ekonomi

Könsskillnader i lagar påverkar tyvärr både ekonomin i länder världen över. Globalt sett är mer än 2.7 miljarder kvinnor begränsade enligt lag från att ha möjlighet att välja samma jobb som män. Av 189 länders ekonomier som bedömdes 2018 hade 104 fortfarande lagar som förhindrade kvinnor att arbeta i specifika jobb. 59 ekonomier hade inga lagar om sexuella trakasserier på arbetsplatser, och i 18 ekonomier kunde män med laglig rätt förhindra att deras fru arbetar.

Globalt sett arbetar 63 procent av kvinnor i åldrarna 25-54 år, jämfört med 94 procent för män. När man inkluderar yngre och äldre kvinnor är siffran ännu lägre. Dessutom är kvinnor överrepresenterade i informell och sårbar anställning, och de arbetar oproportionerligt mycket mer i hemmet. Obetalt vårdarbete är avgörande för att ekonomin ska fungera. Det uppskattas att om kvinnors obetalda arbete hemma och med barn tilldelades ett monetärt värde, skulle det utgöra mellan 10 och 39 procent av BNP. Det är alltså tydligt att ökad jämställdhet leder till en förbättrad ekonomisk situati

Starka kvinnor 2019:

Det finns många starka kvinnor som skulle kunna göra anspråk på en plats på en sådan här lista. Skulle man dessutom nämna några av de fantastiska och starka kvinnorna som inte är kända, och inte får något erkännande för sådant de gör skulle den här listan kunna bli oändligt lång.

Här har jag ändå valt att lyfta fram några av de som har gjort ett särskilt starkt avtryck, och kanske även intryck, under 2019. Det är absolut inte någon komplett lista, och flera namn saknas helt enkelt av utrymmesskäl.

Ingen planet B, när planet A inte längre funkar.

Greta Thunberg:

En 16-årig ung kvinna som har lyckats göra så mycket för världen under sitt hittills korta liv, att hon blir nominerad till Nobels fredspris måste såklart nämnas på en sådan här lista. Även om hon inte vann det där Nobelpriset i år, kan jag inte komma på någon som bättre förtjänar den översta platsen på den här listan.

Från att ha haft modet att ensam sätta sig utanför Riksdagen, till att inom loppet av något år tala inför FN med alla världens blickar riktade mot sig. I mina ögon är det en fantastisk prestation, med eller utan hjälp av vuxna.

Kanske får vi snart se Greta tala mer om solceller, likt de på https://hemsol.se?

2. Sara Danius:

Professor, kvinna och ledamot i Svenska Akademin som gav knutblusen ett ansikte och som visade upp gubbvälde och kompiskorruption från dess mest smaklösa sida. Kanske var hennes bedrifter starkare tidigare år, men eftersom hon gick ur tiden under 2019, ger jag henne ändå en plats på listan. Hon är väl värd all respekt hon kan få, och jag hoppas hennes arbete kommer att minnas under lång tid framöver.

3. Kronprinsessan Viktoria:

Alltid lika aktuell, alltid stark och alltid lika professionell och statsmannamässig. Växer allt mer in i rollen som blivande statschef, och tar det mossiga kungahuset mot en modernare framtid. 

Just under 2019 har hon gett sig ut på sin egen typ av Eriksgata, där kungligheter hälsar på folket. Skillnaden är att kronprinsessan gör det till fots, och sätter därmed ett starkt fokus på klimatfrågorna.

4. Annie Lööf:

Partiledaren började som en bitchig ungdom, och varje mening började med ”Vi i Centerpartiet tycker….” som om folk inte redan visste vilket parti hon företrädde. Hon har nu växt in i sin roll, och är en av Sveriges mest rutinerade partiledare. Oavsett vad man tycker om politiken hon vill bedriva, måste man erkänna henne för det genomslag hon har lyckats få för sin politik. Genom att bryta alliansen och istället stödja regeringen lyckades hon få igenom politik som hennes företrädare aldrig ens hade vågat drömma om. Kanske får vi med tiden också se partiets politik gällande miljö drivas igenom.

5. Amanda Lind:

Kanske behöver listan vägas upp av en stark kvinna från den andra politiska sidan, jämfört med Annie Lööf. Som ung kvinna hade hon tvivlarnas fokus, och fick tidigt i rollen som kulturminister tackla problem på Dramaten. 

Med sin säregna frisyr visar hon tydligt att alla förtjänar att få vara som de är, och att det inte har minsta betydelse för hur bra det politiska resultatet kan bli. Utöver de vanliga politiska motsättningarna kan nog ingen längre tvivla på Amandas politiska kompetens.

6. Stina Nilsson:

När en skidåkare verkligen utklassar den tidigare världsettan är hon inte bara stark psykiskt, men också fysiskt. Numera har hon redan gjort succé i VM och OS, och kan utan tvekan kallas en mycket stark kvinna, som vi garanterat kommer att få se mer av i olika sammanhang. Kanske inte bara sportsliga?

7. Seinabo Sey:

En artist som inte bara sjunger och ägnar sig åt publikfrieri från scen. Hon kombinerar det med ett starkt engagemang för svarta tjejer och flickor. Med sådana artister är det lätt att förstå att den som inte har något mer att säga, och bara förlitar sig på sin talang utan något innehåll kommer att få kämpa i motvind. Publiken kräver mer. Publiken kräver att artisten tar ställning.

Forskning tar världen framåt

8. Maria Strömme:

Har en hjärna som få kan konkurrera med. Hon har inte bara ett nästan ofattbart antal patent som har potential att lösa en rad olika världsproblem ifråga om klimat och åldrande befolkning, hon lyckas dessutom förklara sin forskning på ett sådant sätt att lyssnare förstår. Åtminstone i riktigt stora drag.

Hedersomnämnande:

Alla flickvänner, sambo och fruar måste ju också nämnas. Att vara någons tryghhet, vän, kritiker och följeslagare är guld värt. Ni är fantastiska.

Kvinnor i media

De senare åren har vårt samhälle blivit mer och mer jämställt. År 1995 som FN kom överens om Pekingplattformen, som är ett tilläggsdokument till FN:s kvinnokonvention. Pekingplattformen syftade på att påskynda jämställdhetsarbetet i hela världen. Bland annat var en av de tolv punkter som togs upp kvinnor och medier. Tanken med punkten är att medlemsländerna skall jobba för kvinnors tillgång till, deltagande och positiva framställning i medier.

En anledning till varför det är så stor skillnad på andelen kvinnor jämfört med män i mediekanaler som TV, radio och tidningar grundar sig i flera olika orsaker. Män har länge haft mer makt inom samhället, både från politiska och ekonomiska håll. Det är således inte bara en ojämställdhet inom media utan det finns andra faktorer som spelar in som påverkar just den obalans som finns i media idag.

Tittar vi på de olika kategorierna i media är kvinnor mest synliga inom nöje och kultur. Andra kategorier som sport, nyheter, politik och ekonomi m.fl, är det män som är i fokus. Problemet med detta är att kvinnor som intervjuas i media istället intervjuas som ett offer eller som en privatperson, istället för expert inom det specifika ämnet som nyheten handlar om.

Kvinnor har i flera år klassats som passiva och mer känslosamma än män, vilket skapat uppfattade meningar på kvinnors beteenden och kunskaper. Trots det finns det ingenting som säger att kvinnor är mindre kompetenta än vad män är. Det har också varit obalans gällande utseende och bilder, speciellt ur ett medieperspektiv. Helt generellt har kvinnor klassats som attraktionskraft via ett bildperspektiv, där män istället uppfattats som modiga och bestämda. Det är också därför vi oftast ser kvinnor inom nöje eller kultur, istället för sportnyheter eller politik.

I Sverige är det dock en bättre balans än i andra länder i världen, då vi här kan se en ökning av kvinnor varje år som går. Dock är denna ökning marginell. Vid en undersökning 2018 framkom det att endast 32,1 % av de offentliga personer som visas i nyhetsportaler är kvinnor. Det betyder att bara tre av tio personer är av det kvinnliga könet, medan de andra sju av tio personerna är män.

Även om siffran bara ökat några få marginaler de senaste åren, kan vi iallafall se en ökning uppåt. Trots att det är en låg siffra kan vi bara hoppas på att den blir mer jämställd inom kort.

Vill du engagera dig i kvinnors rättigheter? I så fall rekommenderar jag amnesty som driver många projekt för att förbättra kvinnors rättigheter världen över.

Women united

Women in the Executive Suite Correlate to High Profits

An extensive 19-year study of 215 Fortune 500 firms shows a strong correlation between a strong record of promoting women into the executive suite and high profitability. Three measures of profitability were used to demonstrate that the 25 Fortune 500 firms with the best record of promoting women to high positions are between 18 and 69 percent more profitable than the median Fortune 500 firms in their industries.

Women in the Executive Suite Correlate to High Profits

The glass ceiling issue is one of the most emotional managerial issues of the past decade. Although a great deal of anecdotal evidence exists, there has been very little empirical work to support even the most basic contentions concerning the issue. One of the areas most in need of evidence involves profitability. It is alleged that firms that have had a good track record of promoting women to the executive suite have found that practice to have been profitable, but there is little empirical evidence that the assertion is, in fact, true.
In order to test that assertion, we evaluated the record of 215 Fortune 500 firms concerning the inclusion of women in the executive suite for the 19-year period from 1980 to 1998. A point system was devised, and the top 25 firms for women were then evaluated on three different measures of profitability relative to the median Fortune 500 firms in their industries for 1998. All three measures demonstrated that higher scores were correlated to higher profitability.

Previous Studies

Since the mid-1980s, advocates for women have worked hard to convince the business world that women are as capable as men in high executive positions, and that their inclusion in the executive suite would contribute greatly to the success of a company. The pioneering book in this area was Morrison et al.’s Breaking the Glass Ceiling, which brought the term ”glass ceiling” into the lexicon in 1987. This work was based on interviews with 76 executive women, and was qualitative in nature.

Other books followed. John Naisbitt argued that the presence of women in upper levels of the organization would be beneficial, and Driscoll and Goldberg used in- depth interviews to examine the lives of senior women executives. Helgesen argued that women have a largely untapped advantage in leadership style and that women’s leadership styles transform organizations, but none of these excellent books reported quantitative evidence of profitability.

The Fact-Finding Report of the Glass Ceiling Commission was a report of the perceptions of women in the workplace, and did not attempt to connect the presence of high-ranking women executives to profitability for their corporations. Furchtgott-Roth and Stolba provided a guide to the economic progress of women and, since 1985, the advocacy group Catalyst has issued over 30 excellent research reports on various aspects of progress for women, but none of them have addressed the issue of profitability with empirical evidence.

There are at least three reasons why the study was not attempted earlier. First, there have been only a handful of firms with women in upper level positions, so that it was difficult to make a valid statistical comparison between the very small number of firms with influential women and the huge number of firms without them. Expanding the base number of women-friendly firms was not easy because it was very difficult to learn which firms had women in the executive suite at levels just below the very visible positions of President or CEO. Finally, although longitudinal data is widely regarded as the most solid, it is not often done because the data is very difficult and time consuming to collect.

Fortune 500 Data

Our study took advantage of a very large base of Fortune 500 data we collected for the period 1980 to 1998. The study began in 1992, when each Fortune 500 firm was invited to supply us with data about the number of women in their top 10 executive positions, the next 10 executive positions, and the Board of Directors for each year since 1980. Names and positions were provided for validation, with the assurance that they would not be published. Subsequent data sweeps were conducted in 1995 and 1998.

These efforts have resulted in data for an average of 215 Fortune 500 firms for every year from 1980 to 1998. The longitudinal nature of the database allows us to compare the data for any year with any other year since 1980, and allows the historical performance of any responding firm to be studied on a variety of measures.

The Scoring System

Once we tabulated these data, we devised a system to score each firm on their record for promoting women to the executive suite. We weighted the pioneering efforts of firms in the years 1980 to 1992 heavier than the efforts in later years. Two points were assigned for each woman in a ”top 10” executive position for the years to 1992, with one point for later years. One point was assigned for each woman in the ”next 10” positions to 1992, and one half point for later years. One point was given for each woman on the Board of Directors for the early years, and one half point for subsequent years. Scores were summed and firms were ranked in order. The 31 firms that scored the highest (the top one-seventh) were then evaluated for profitability. Because the survey had guaranteed anonymity to responding firms, we regret that those firms cannot be named here.

Four Evaluations of Profitability

Because different industries might prefer to use different measures of profitability, three measures of profitability were used to evaluate each of the firms. Profits as a percent of
revenues, assets, and stockholders’ equity were recorded for each firm, based on data from the 1999 Fortune 500 list. In like manner, the equivalent figures for the median Fortune 500 firm in each firm’s industry were recorded. Six of the firms did not have data available for 1999 and were discarded, leaving 25 firms. The figures for the 25 remaining firms were then summed, and a mean number calculated. The same was done for the industry medians.

In addition, a fourth measure of profitability was taken. We determined whether the each subject firm was higher or lower than its industry median counterpart. This was done in order to expose the potential situation whereby strong figures for one dominating firm might obscure a general trend in the opposite direction for the majority of women-friendly firms within an industry.

Results

The results showed a clear pattern. Fortune 500 firms with a high number of women executives outperformed their industry median firms on all three measures. Furthermore, the firms with the very best scores for promoting women were consistently more profitable than those whose scores were merely very good.

On the measure of profits as a percent of revenues, the 25 subject firms outperformed the corresponding industry medians by 34 percent. The women- friendly firms averaged 6.4 percent while the average of their industry medians was 4.8 percent. When taken individually, almost two-thirds of the subject firms (66%) outperformed their median counterparts.

On the measure of profits as a percent of assets, the 25 subject firms outperformed the industry medians by 18 percent. The women-friendly firms averaged 6.5 percent while the average of their industry medians was 5.5 percent. When taken individually, 62 percent of the subject firms outperformed their median counterparts.

On the measure of profits as a percent of stockholders’ equity, the 25 firms outperformed the industry medians by 69 percent. The women-friendly firms averaged 26.5 percent while the average of their industry medians was 15.7 percent. When taken individually, 68 percent of the subject firms outperformed their median counterparts.

The diligent reader will note that the results might be sensitive to the number of firms included in the analysis. If one were to limit the subject firms to only the ”top 10 firms” for women (or ”top 15 firms” or ”top 20 firms”), the results would be somewhat different. In fact, further analysis showed a direction consistent with the basic conclusion that firms with a stronger record of promoting women are more profitable.

In other words, the results of the ”top 25 firms” that are featured in this study are very conservative. The results would be even more dramatic if a smaller set of only the most friendly firms for women had been highlighted.

Indicated Action

It is important to note that the correlation does not prove causality. While it could be concluded that a firm’s long-term record of promoting women to high positions results in higher than normal profitability, it could also be argued that firms with higher profitability may feel freer to experiment with the promotion of women to high levels.

One intriguing additional explanation is that firms exhibit higher profitability because their top executives have probably made smarter decisions. One of the smart decisions that those executives have made is to include women in the executive suite, so that the best brains are available to continue making smart, and profitable, decisions for the firm.

However one interprets the data, it is clear from multiple measures that there is a positive correlation between the existence of larger numbers of women in the executive suite and higher than normal profitability within an industry. Wise executives might well keep this evidence in mind as they consider promoting talented individuals to the executive suite.

References

Catalyst [1990]. Women in Corporate Management. Catalyst, New York. Various other studies are available from www.catalystwomen.org.

Driscoll, Dawn-Marie and Carol R. Goldberg [1993]. Members of the Club: the coming of age of executive women. The Free Press, New York.

Fortune [1999]. ”The Fortune 500” vol.139 no. 8. April 26, 1999.